Ochrana osobních údajů


Podmínky ochrany osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Michaela Červinková, IČ 88570550, se sídlem Sées 1962, 686 03 Staré Město (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Michaela Červinková, Sées 1962, 686 03 Staré Město

e-mail: info@chillipiercing.cz

telefon: +420 775 030 828

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní a kontaktní údaje, které jste mu poskytl/a.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou:

·         udělený souhlas se zpracováním osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

·         účely oprávněných zájmů správce podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je:

·         udělení souhlasu pro provedení kosmetické služby

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje:

·         po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje odstraní.

V. Příjemci osobních údajů

1. Příjemci osobních údajů jsou:

·         výhradně správce

2. Správce nepředává osobní údaje dalším subjektům.

3. Správce nepředává osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

·         právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

·         právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

·         právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

·         právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

·         právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

·         právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení úložišť osobních údajů v listinné podobě, konkrétně mechanicky, zámkem chráněné prostory a uzamykatelnou schránku.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům má výhradně on a nemají k nim přístup žádné jiné osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Udělením souhlasu s provedením kosmetické služby potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn podmínky ochrany osobních údajů změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů vždy zveřejní na svých internetových stránkách a bude ji mít k vždy přístupnou ve své provozovně.

Poslední úprava podmínek ochrany osobních údajů byla provedena dne 8. 8. 2018.

Cookies

Soubory cookies představují malé množství dat, které server webové stránky pošle prohlížeči, který je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě stejné stránky pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies v případě stránek chillipiercing.cz slouží k funkčním účelům nutným pro správný provoz webu (optimalizace, aktualizace) a k analýze návštěvnosti (počet návštěvníků, počet zobrazených stránek, čtenost článků apod.). Analýza návštěvnosti probíhá v rámci analytického nástroje Google Analytics (více se můžete dočíst na tomto odkazu).

Soubory cookies nepoužívám k marketingovým účelům.

Při první návštěvě se každému návštěvníkovi webu zobrazí vyskakovací lišta s odsouhlasením používání cookies souborů. Návštěvník souhlasí s používáním těchto souborů odkliknutím lišty nebo jejím ignorováním. Pokud návštěvník nesouhlasí s používáním cookies souborů, může web bezprostředně po přístupu opustit.